Her får du mer informasjon om møtet i Bystyret den 12.09.2018, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.

Møte i Bystyret den 12.09.2018

Bystyret
12.09.2018   18:30 - 22:00
Utvalg:Bystyret
Dato:12.09.2018   18:30 - 22:00
Møtested:Bystyresalen, rådhuset
Status:Vedtak er påført møtet
Sakskart:Innkalling - Bystyret - 12.09.2018 (Hoveddokument) ()

Saksliste

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 145KB

  092/18 - 18/68623 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 22.08.2018 
  2 dokumenter
  Arkivsak18/9336 - Bystyret - 12.09.2018Brevdato: 22.08.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 22.08.2018Ansvarlig enhet: Kommunesammenslåing

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.  Behandling

  Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  Etter dette har bystyret fattet følgende vedtak:

 • Referatsaker Hoveddokument 145KB

  093/18 - 18/71883 - Referatsaker

  Journaldato: 05.09.2018 
  1 dokument
  Arkivsak18/9336 - Bystyret - 12.09.2018Brevdato: 05.09.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 05.09.2018Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Referatsaken godkjennes som den foreligger.  Behandling

  Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  Etter dette har bystyret fattet følgende vedtak:

 • Kommunevåpen for nye Tønsberg kommune - fellesnemndas behandling Hoveddokument 148KB
  Arkivsak18/9764 - Kommunevåpen for nye Tønsberg kommune - fellesnemndas behandlingBrevdato: 03.09.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 03.09.2018Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   
 • Detaljregulering av Husvikveien 25A - PlanID 0704 20160138 - Ny 2.gangsbehandling Hoveddokument 524KB
  Arkivsak16/10426 - Detaljregulering av Husvikveien 25 A - 0154/0101 - PlanID 0704 20160138Brevdato: 10.07.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 10.07.2018Ansvarlig enhet: Kommuneutvikling

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Husvikveien 25a,

  planID 0704 20160138, datert den 29.08.2017 med følgende endringer:

  1. Endringer og tilføyelser i plankartet:

   1. V justeres slik at biler kan møte GS vinkelrett ved utkjøring til KV.

   2. Frisikt fra V til GS justeres fra 3x30 til 3x35

   3. Frisikt fra V til KV justeres fra 6x45 til 6x55

   4. PP1 justeres mot grense i syd slik at den blir parallell med eiendomsgrensen, med én meters avstand.

   5. Det tegnes inn et nytt felt GV5 i mellom PP1 og eiendomsgrensen mot syd.

   6. VG3 og RE justeres slik at RE blir liggende utenfor frisiktsonen.

   7. I BF2 og BF3 tegnes det inn byggegrenser for to tomter i hvert felt. Antallet avkjørselspiler reduseres fra 6 til 4.

   8. BK1 skifter formål fra konsentrert småhusbebyggelse til frittliggende småhusbebyggelse og får benevnelsen BF5

   9. BK2 endres til BK.

  1. Endringer og tilføyelser i planbestemmelsene:

   1. § 6.2 Vegetasjonsskjerm GV2 – GV4 endres til Vegetasjonsskjerm GV2 – GV5 og tilføyes følgende bestemmelse: «Innenfor GV5 skal det etableres en tett hekk med minimum høyde 1,5 meter mot naboeiendom».

   2. § 8 Rekkefølgebestemmelser tilføyes følgende punkt under tiltak som skal være opparbeidet eller sikret opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse: Vegetasjonsskjermer GV1 – GV5.

   3. § 7.2, Faresone kvikkleire tilføyes etter første setning: Områdestablitet og kvikkleire skal alltid vurderes.

   4. I § 4.1 endres: «Murer skal søkes tilpasset eksisterende terreng, og murens høyde skal ikke overstige 1 meter målt fra eksisterende terreng» til «Alle tiltak skal søkes tilpasset eksisterende terreng. Murer skal ikke ha høyde på mer enn 1 meter målt fra eksisterende terreng».

   5. I § 6.1, Vegetasjonsskjerm (GV1), strykes «i en høyde på 1,5 meter» og følgendetilføyes; «Det skal etableres en støyskjerm mellom hekken og PP2.  Støyskjermen kan inneholde ladepunkter for elbil».

   6. I § 3.8, Utomhusplan, punkt b) tilføyes: støyskjerm.

   7. I § 8, Rekkefølgebestemmelser, tilføyes under avsnitt om igangsettingstillatelse: støyskjerm.

   8. I § 1, Planens hensikt endres antallet boenheter fra 22 til 16.

   9. I § 3.1, Visuell utforming tilføyes: «Tak og fasader på ny bebyggelse skal ha dempede farger. For ny bebyggelse tillates kun røde saltak. Tak tillates ikke utført i glassért takstein eller plast. Fasader på ny bebyggelse skal ha jordfarge».

   10. § 4.1, Plassering av bebyggelse, byggegrenser, høyder og grad av utnyttelse tilføyes: Innenfor BF1 tillates i tillegg veranda og boder utbedret innenfor dagens omfang.

   11. I §§ 4.2.1 og 4.2.2 strykes tekst som omhandler flatt tak eller pulttak. Ut over dette blir det gjort følgende endringer:

  For BF2-BF3:

  • Antallet boenheter som tillates innenfor hvert felt nedjusteres fra 3 til 2.

  • Maks. utnyttelsesgrad nedjusteres fra 45% BYA til henholdsvis 33% og 35% BYA.

  • Det tilføyes: Maksimalt tillatt bruksareal i den øverste etasjen er 75 m2 pr. enhet. Resterende del av arealet tillates benyttet til terrasse.

  • Minste avstand mellom bygningskroppene endres fra 4 til 8 meter.

  • Maks. mønehøyde og maks. totalhøyde reduseres fra 8,5 til 8 meter.

  For BF4:

  • Maks. mønehøyde og maks. totalhøyde reduseres fra 9 til 8,5 meter.

  • Maks. utnyttelsesgrad er nedjusteres fra 45% BYA til 40% BYA.

  For BF5:

  • Tillatt bygningstype endres fra horisontal- og vertikaldelt flermannsbolig med inntil 6 boenheter til 1 tomannsbolig.

  • Det tilføyes: Maksimalt tillatt bruksareal i den øverste etasjen er 72 m2 pr. enhet. Resterende del av arealet tillates benyttet til terrasse.

  • Maks. mønehøyde og maks. totalhøyde er redusert fra 9 til 8 meter.

  • Maks. utnyttelsesgrad nedjusteres fra 39% BYA til 35% BYA.

  For BK:

  • Maks. mønehøyde og maks. totalhøyde reduseres fra 9 til 8,5 meter.

  • Maks. utnyttelsesgrad nedjusteres fra 59% BYA til 40% BYA.

  1. I § 6.1 tilføyes følgende presisering til setningen «For øvrig skal området beplantes med trær som kan bli høyere enn 5 m.»: «…for å gi noen brudd i fjernvirkning sett fra vestsiden av Presterødkilen».  Behandling

  Utvalg for bygge- og arealsakers innstilling ble enstemmig vedtatt.Etter dette har bystyret fattet følgende vedtak:

 • Kommuneplanens samfunnsdel (Plan ID 99007S), arealdel (Plan ID 0704 99008) og Byplan (Plan ID 90019) 2018-2030 . Delvis revisjon - 1. gangsbehandling. Hoveddokument 4MB
  Arkivsak15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009Brevdato: 23.05.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 29.01.2018Ansvarlig enhet: Kommuneutvikling

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Samfunnsdel:
  Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

  Tillegg til kulepunkt 1 under A6: «som f.eks. bruk av grønne tak»

  Følgende tillegg tas inn under ”TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES” side 5 og HELSE OG OMSORG side 11 og 12:

  Side 5 TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES:

  Nytt kulepunkt nr 4:

  • fordi vi tar vare på de av våre eldre som trenger omsorg og pleie

  Side 11 HELSE OG OMSORG

  Nytt avsnitt:

  Når helsa skranter

  Et viktig forebyggende tiltak er at de eldre skal føle seg trygge på å få hjelp når helsen svikter. Dette betyr at hjemmetjenestene, hjemmesykepleie og hjemmehjelp, kan stille opp når behovet melder seg. Like viktig er det at kommunen har tilstrekkelig antall heldøgns bemannede omsorgsplasser med høy kvalitet der bl.a. måltidet har en viktig plass. Det er viktig at den til enhver tid vedtatte dekningsgrad oppfylles. Dette betyr at det må planlegges og bygges nye omsorgsplasser i henhold til befolkningsutviklingen.

  Ny setning etter den siste setningen under avsnittet ”Potensialet som ligger i frivillighet”:

  Her spiller blant andre Frivilligsentralen en viktig rolle.

  Side 12 HELSE OG OMSORG

  Nye kulepunkt etter kulepunkt nr 1 under H 3:

  • Å til enhver tid ha heldøgns bemannede omsorgsplasser i henhold til vedtatt dekningsgrad.

  • Å ha en godt utbygget hjemmetjeneste.

  Nytt kulepukt etter kulepunkt nr 1 under H 5:

  • Å gi Frivilligsentralen en økonomi som gjør at oppgavene kan utføres. Dette gjelder for eksempel drift av ”handlebussen”.

  1. Barnefattigdom (s 13): Variert fritidstilbud for alle barn - uanhengig bakgrunn, økonomi, funksjonsevne og kjønn - deltar.
  Alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i lek og fritid. Gode fritidstilbud - til alle grupper av barn og unge - kan ha forebyggende effekt.


  Punkt O 6 (s 14): Vi vil sikre et variert fritidstilbud hvor alle barn og unge - uavhengig av bakgrunn, funksjonsevne, økonomi og kjønn - kan delta.

  Det skal skje gjennom:
  - å kartlegge barn og unges behov for, muligheter til og bruk av - lek- og fritidsaktiviteter
  - å utvikle tilpassede tilbud for barn og unge som ikke har egnede tilbud i dag eller ikke har mulighet for åbenytte tilbud som eksisterer
  - å tilby ulike aktiviteter - også de smale tilbudene.


  2. Møteplasser i sentrum (s 16)

  F 4. Vi vil være en kommune med gode møteplasser der folk bor:
  - nytt punkt: å utvikle rusfrie møteplasser i sentrum med ulike tilbud for ungdom.

  Arealdel og Byplan: Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens arealdel 2018-2030 og kommundelplan for sentrum (Byplan) 2018-2030 på høring og legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:

  1. Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» (vedlegg 13) legges til grunn for plan- og byggesaker innenfor Tønsberg kommunes boligområder.

  Arealdel:

  2. Byggeskikkveileder for bevaringsverdig bebyggelse i Tønsberg (vedlegg 14) og områdebeskrivelser (i vedlegg 13) av både foreslåtte og eksisterende bevaringsområder legges til grunn for plan- og byggesaker i bevaringsområdene.

  3. Følgende nye/utvidede bevaringsområder som vist i plankartet (med tilhørende bestemmelser/retningslinjer):

  a) Triangelveien # 1 (ny)

  b) Markveien 20-24 # 2 (ny)

  c) Solvang kolonihager # 3 (utvidelse)

  d) Markveien # 4 (utvidelse)

  e) Vidjeveien # 5 (ny)

  f) Område ved Huitfeldtsgate # 7 (utvidelse)

  g) Havebyen på Træleborg # 8 (større utvidelse)

  h) Måkeveien # 9 (ny)

  i) Husvikåsen # 10 (ny)

  j) Presterødåsen vurderes inn som nytt bevaringsområde fram mot 2. gangsbehandling.

  Kolonihagen endres fra middels til høy kulturhistorisk verdi.

  4. Nåværende bevaringsområder på Tangen (# 5) og Teglhagen (# 7) utgår.

  5. Følgende arealer omdisponeres til offentlig og privat tjenesteyting, jf. vedlagt plankart:

  a) Tomteareal til ny Ringshaug barneskole (med mulighet for ny flerbrukshall) på del av gbnr. 90/10 og 92/16 omdisponeres fra formålene idrettsanlegg og LNF. Det tas inn en hensynssone for friluftsliv (H 530_46) på tilgrensende skogs- og turområder.

  b) Utvidelse Træleborg (gbnr. 1006/198 og 1006/251) omdisponeres fra boligformål.

  c) Tomteareal tilhørende Elihuskolen, gbnr. 154/47, 154/204 og 154/257, omdisponeres fra formålene næring og LNF.

  6. Følgende arealer anbefales lagt ut til deponiområder eller rigg- og anleggsområder:

  a) Gullerød (gbnr 72/2 og 117/1) – bestemmelsesområde massedeponi i LNF (#16)

  b) Eik v/ Per Gynts vei (gbnr 86/46) – omdisponeres fra LNF til andre typer bebyggelse og anlegg (kommunalt rigg- og anleggsområde)

  c) Ulvikaveien v/ Tolvsrød barnehage (gbnr 141/188) – omdisponeres fra offentlig eller privat tjenesteyting til andre typer bebyggelse og anlegg (kommunalt rigg- og anleggsområde)

  d) Sandeveien på Olsrød (gbnr 149/174) – bestemmelsesområde som tillater midlertidig kommunalt rigg- og anleggsområde (#17)

  7. Hensynsone kulturmiljø Slagendalen og Jarlsberg videreføres ikke i ny kommuneplan.

  8. Følgende justeringer i båndleggingssoner for som følge av infrastruktur til vei og jernbane:

  a) erstatte båndlegging til ny jernbane nord for Tønsberg med vedtatt reguleringsplan

  b) de to båndleggingssonene Korten og Smørberg justeres i henhold til høringsutkast for kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse.

  9. Utvidelse av næringsområdet D22 Ødegården med 115 daa som vist i plankart, jf. tilleggsvedtak (BY- 145/17) om å utrede mulighetene for å etablere datalagring på Tveiten eller Ødegården.

  10. Endringer i arealdelens bestemmelser iht. vedlegg 4.

  11. Mindre endringer og justeringer i arealdelens plankart som vist i plankart (vedlegg 3) og beskrevet i saken.

  12. Følgende oppheving av planer:

  a) Kommunedelplan for Husøy oppheves, og erstattes av kommuneplan.

  b) Kommunedelplan på Kilen oppheves, og erstattes av områdeplan og kommuneplan

  Byplan:

  13. Følgende av tomtealternativer foreslås til ny svømmehall:

  a) Område nord for dagens svømmehall (gbnr 1002/11) omdisponeres fra grønnstruktur og kombinert bebyggelse og anlegg til offentlig eller privat tjenesteyting (# 29)

  b) Stensarmen (alt.2), nær Kanalbrua (del av gbnr 1005/7, 1005/32,1005/10 og 1005/6) (# 30)

  c) Kaldnes Vest (del av gbnr 1003/301 og 1003/79) (# 32)

  d) Messeområdet

  De tomtealternativene som ikke blir valgt, tas ut av Byplan når plassering av svømmehall er avgjort, og formålene med tilhørende bestemmelser tilbakeføres i Byplan 2014-2026 (datert 03.02.2016).

  14. Følgende arealer anbefales lagt ut til midlertidig rigg- og anleggsområde:

  a) Stensarmen (del av gbnr. 1005/6) – bestemmelsesområde som tillater midlertidig kommunalt rigg- og anleggsområde (# 31)

  15. Endring i avgrensing av bestemmelsesområde for «sårbare sentrumskvartaler» #26. Det tas inn et tillegg i tilhørene bestemmelser om at Storgata 49 skal bevares som en enhet, både hjørnebygget og sidebygningen.

  16. Endringer i Byplanens bestemmelser iht. vedlegg 6.

  17. Mindre endringer og justeringer i Byplanens plankart som vist i plankart (vedlegg 5) og beskrevet i saken.

  18. Det utarbeides veileder for bruksendring i driftsbygninger, gartnerier etc. tilknyttet landbrukseiendommer. Sak fremmes i Fellesnemnda for Re-Tønsberg.

  Begrunnelse:
  Landbruk er blitt effektivisert kraftig de siste tiårene. Kravet til nybygg er stort og eldre bebyggelse blir stående tomme og ubenyttet. Dette er en ressurs som må kunne utnyttes og det må lages retningslinjer lokalt som åpner for annen bruk enn stedsbunnen næring.  Behandling

  Steinar Solum (SP) ba om få sin habilitet vurdert i behandlingen av pkt. 6. Bystyret vedtok enstemmig at Solum fratrer under behandlingen av pkt.6.

  Anette Viken, Sv, fremmet følgende forslag til Samfunnsdelen: 1) Tillegg til tredje siste kulepunkt under A3: «, blant annet ved å kreve at tak blir brukt til energiproduksjon med solceller eller solfangere, dersom det ikke er planlagt dekket av grønne vekster.» 2) Tillegg til kulepunkt 1 under A6: «som f.eks. bruk av grønne tak» 3) Flytte de tre siste kulepunktene under A6 til starten av A3
  4) Punkt 13 D strykes.

  Ole Sverre Lund (H) fremmet følgende forslag til endringer i kommuneplanens samfunnsdel: 1. Barnefattigdom (s 13): Variert fritidstilbud for alle barn - uanhengig bakgrunn, økonomi, funksjonsevne og kjønn - deltar.
  Alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i lek og fritid. Gode fritidstilbud - til alle grupper av barn og unge - kan ha forebyggende effekt.

  Punkt O 6 (s 14): Vi vil sikre et variert fritidstilbud hvor alle barn og unge - uavhengig av bakgrunn, funksjonsevne, økonomi og kjønn - kan delta.Det skal skje gjennom:
  - å kartlegge barn og unges behov for, muligheter til og bruk av - lek- og fritidsaktiviteter
  - å utvikle tilpassede tilbud for barn og unge som ikke har egnede tilbud i dag eller ikke har mulighet for åbenytte tilbud som eksisterer
  - å tilby ulike aktiviteter - også de smale tilbudene.

  2. Møteplasser i sentrum (s 16)F 4. Vi vil være en kommune med gode møteplasser der folk bor:
  - nytt punkt: å utvikle rusfrie møteplasser i sentrum med ulike tilbud for ungdom.

  Steinar Solum, Sp, fremmet rådmannens opprinnelige forslag til punkt 15:
  15. Endring i avgrensing av bestemmelsesområde for «sårbare sentrumskvartaler» #26. Det tas inn et tillegg i tilhørende bestemmelse om at hjørnebygget i Storgata 49 skal bevares, men at sidebygningen kan erstattes med nybygg på gitte vilkår. Kari Asmyhr, Ap, fremmet eldrerådets vedtak:
  Følgende tillegg tas inn under ”TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES” side 5 og HELSE OG OMSORG side 11 og 12:

  Side 5 TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES:

  Nytt kulepunkt nr 4:

  • fordi vi tar vare på de av våre eldre som trenger omsorg og pleie

  Side 11 HELSE OG OMSORG

  Nytt avsnitt:

  Når helsa skranter

  Et viktig forebyggende tiltak er at de eldre skal føle seg trygge på å få hjelp når helsen svikter. Dette betyr at hjemmetjenestene, hjemmesykepleie og hjemmehjelp, kan stille opp når behovet melder seg. Like viktig er det at kommunen har tilstrekkelig antall heldøgns bemannede omsorgsplasser med høy kvalitet der bl.a. måltidet har en viktig plass. Det er viktig at den til enhver tid vedtatte dekningsgrad oppfylles. Dette betyr at det må planlegges og bygges nye omsorgsplasser i henhold til befolkningsutviklingen.

  Ny setning etter den siste setningen under avsnittet ”Potensialet som ligger i frivillighet”:

  Her spiller blant andre Frivilligsentralen en viktig rolle.

  Side 12 HELSE OG OMSORG

  Nye kulepunkt etter kulepunkt nr 1 under H 3:

  • Å til enhver tid ha heldøgns bemannede omsorgsplasser i henhold til vedtatt dekningsgrad.

  • Å ha en godt utbygget hjemmetjeneste.

  Nytt kulepukt etter kulepunkt nr 1 under H 5:

  • Å gi Frivilligsentralen en økonomi som gjør at oppgavene kan utføres. Dette gjelder for eksempel drift av ”handlebussen”.

  Per Martin Aamodt, Ap, fremmet følgende alternative forslag til Arealdelen, punkt 3, underpunkt J:
  Presterødåsen vurderes inn som nytt bevaringsområde fram mot 2. gangsbehandling.

  Josef Kleven, V, fremmet følgende forslag:
  Til byplan:
  Endringsforslag:
  Til kapittel «§ 1.13PARKERING (pbl.§ 11-9 nr.5)»
  Fjerne alle «gule endringer» som gjelder sykkelparkering, og bruke opprinnelig verdi.

  Til arealdel:
  Endringsforslag:
  «Ved etablering av felles p-anlegg skal minimum 10 % av p-plassene tilrettelegges for lading avelbil» endres til
  Ved etablering av felles p-anlegg skal minimum 25 % av p-plassene tilrettelegges for lading av elbil.

  Til fortetningstrategi:
  Vedrørende fortettingsplan boliger:- Man konkluderer ikke i boligfortettingsplanen før fortettingsdokumentet er klart vedrørende arbeidsplasser og bosetting sett i sammenheng. Det er viktig at boliger ikke fortrenger fasiliteter for arbeidsplasser.
  Vedrørende kolonihager:

  - Kolonihagen endres fra middels til høy kulturhistorisk verdi.

  Reidar Smidtrød, Krf, fremmet følgende alternativ til punkt 7:
  Hensynsone kulturmiljø Slagendalen og Jarlsberg videreføres i ny kommuneplan.

  Votering:
  Vikens forslag 1), vedrørende A3, fikk 4 stemmer (2 Sv, 1 Uavh, Mdg) og falt.
  Vikens forslag 2), vedrørende A6, ble enstemmig vedtatt
  Vikens forslag 3), flytting av 3 punkter fra A6 til A3 ble enstemmig vedtatt
  Vikens forslag 4), punkt 13 D tas ut, fikk 4 stemmer (2 Sv, 1 Uavh, Mdg) og falt.

  Solems forslag vedrørende punkt 15, Storgata 49, ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen ble vedtatt mot 16 semmer (H, 4 Frp, Sp)

  Asmyhrs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt

  Klevens forslag til byplan vedrørende parkering for sykkel fikk 6 stemmer (V, Sv, Mdg, 1 Uavh) og falt.
  Klevens forslag til arealdel vedrørende lading av elbil fikk 25% fikk 6 stemmer (V, Sv, Mdg, 1 Uavh) og falt.
  Klevens forslag til fortettingsstrategi, vedrørende kolonihagen, fikk 21 stemmer (Ap, Sv, V, 2 Uavh, Mdg) og ble vedtatt.
  Klevens forslag vedrørende fortetting boliger: Fikk 5 stemmer (V, Sv, 1 Uavh) og falt.

  Aamodts forslag ble satt opp mot innstillingen. Aamodts forslag estemmig vedtatt.

  Lunds forslag fra UOO enstemmig vedtatt.

  Smidtrøds forslag til punkt7 ble satt opp mot innstillingen. Smidtsrød forslag fikk 7 stemmer (2 Ap, Sv, 1 Uavh, Krf) og falt.

  Forøvrig ble innstillingens:
  punkt 1-5 enstemmig vedtatt
  punkt 6 enstemmig vedtatt

  punkt 7-18 entemmig vedtatt

 • Eierskap 2018 Hoveddokument 337KB

  096/18 - 18/62488 - Eierskap 2018

  Journaldato: 17.07.2018 
  1 dokument
  Arkivsak18/6791 - Eierskap 2018Brevdato: 17.07.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 17.07.2018Ansvarlig enhet: Finans Budsjett Anskaffelser

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Rapport for Vestfold Avfall og Ressurs AS tas til etterretning

  2. Rapport for GigaFib Holding AS tas til etterretning

  3. Rapport for Smiløkka Arena AS tas til etterretning

  4. Rapport for Velle Utvikling AS tas til etterretning

  5. Rapport for Tønsberg Hovedveifinans AS tas til etterretning

  6. Rapport for DS Kysten AS tas til etterretning

  7. Rapport for Pulserende Kystperle AS tas til etterretning

  8. Rapport for Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS tas til etterretning

  9. Rapport for Tønsberg renseanlegg IKS tas til etterretning

  10. Rapport for Vestfold vann IKS tas til etterretning

  11. Rapport for Vestfoldmuseene IKS tas til etterretning

  12. Rapport for Vestfold krematorium IKS tas til etterretning

  13. Rapport for IKA Kongsberg IKS tas til etterretning

  14. Rapport for Færder Nasjonalparksenter IKS tas til etterretning  Behandling

  Anette Viken, Sv, fremmet følgende forslag som tillegg til punkt 1:
  «Kommunens representant skal ta opp med Vesar at Tønsberg kommune ønsker at Vesar skal drive avfallshåndteringen i egen regi (uten underleverandører).»

  Votering:
  Vikens forslag fikk 3 stemmer (2 Sv, 1 Uavh) og falt.Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.Etter dette har bystyret fattet følgende vedtak:

 • Forskrift om politivedtekt for Tønsberg kommune Hoveddokument 354KB
  Arkivsak18/2673 - Forskrift om politivedtekt for Tønsberg kommune. EndringBrevdato: 20.06.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 20.06.2018Ansvarlig enhet: Rådmannens stab

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Forskrift om politivedtekt for Tønsberg kommune vedtas.

  2. Gebyrsatser for overtredelser hjemlet i Forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter gjøres gjeldende for Tønsberg kommune.

  3. Rådmannen utpeker de ansatte i kommunen som skal ha fullmakt til å ilegge gebyrer.

  4. Rådmannens kan gi dispensasjoner iht Politivedtektenes § 9-3

  5. Kommunens klagenemnd er klageinstans.  Behandling

  Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.Etter dette har bystyret fattet følgende vedtak:

 • Investeringsbeslutning Maier Arena Tønsberg Hoveddokument 225KB
  Arkivsak16/3521 - Utvikling av Maier Arena TønsbergBrevdato: 15.08.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 15.08.2018Ansvarlig enhet: Kultur idrett og folkehelse

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Prosjektramme på kr 95 600 000 for oppgradering av Tønsberg ishall og Maier Arena Tønsberg med betongdekke godkjennes.

  2. Kostnadsrammen for anleggsplan idrett og friluft 2016-2019 sine tiltak i tabell 6.1. under investeringsprosjekt ID7002 økes til totalt kr 117 550 000,- Kommunens vedtatte netto egenandel på kr 20 650 000,- endres ikke.

  3. Rådmannen får fullmakt til å inngå interkommunal samarbeidsavtale med Færder kommune etter mal fra lignende samarbeid og de rammer som fremkommer i saken.

  4. Rådmannen får fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med Tønsberg Turn om å etablere eierdel i tilbygg ishall på ca. 160m2 for Tønsbergs Turn regning etter mal fra tilsvarende samarbeid med Tønsberg og omegn ishockeyklubb.

  5. Rådmannen får fullmakt til å garantere for Tønsbergs Turn sine kontraktsforpliktelser på kr 4 000 000,- overfor valgt totalentreprenør til utbyggingen.

  6. Simpel kommunal lånegaranti på inntil kr 4 400 000 til Tønsbergs Turn for bygging av nye klubbhusfasiliteter ved Tønsberg ishall innvilges under forutsetning av godkjennelse av fylkesmannen. Langsiktig del på inntil kr 2 600 000,- nedbetales løpende på maksimalt 15 år. Kortsiktig del på kr 1 800 000,- nedbetales ved utbetaling av spillemidler og mva. refusjon, senest innen 4 år.  Behandling

  Lise L. Mandal (H) ba om å få sin habilitet vurdert.Bystyret

  Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
  Etter dette har bystyret fattet følgende vedtak:

 • Prioritering av ressurser; felles fokus på utviklingen av nye Tønsberg kommune Hoveddokument 204KB
  Arkivsak18/9699 - Prioritering av ressurser; felles fokus på utviklingen av nye Tønsberg kommuneBrevdato: 31.08.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 31.08.2018Ansvarlig enhet: Kommunesammenslåing

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tønsberg bystyre tar fellesnemndas henstilling til etterretning.

  1. Saker til behandling i Tønsberg bystyre skal i resten av 2018 og 2019 primært omhandle drift av kommunen, og ikke binde opp ressurser knyttet til utvikling og nye satsinger i Tønsberg kommune.

  2. Tønsberg kommuner sørger for at nye initiativer og utviklingsprosjekter retter seg inn mot nye Tønsberg kommune, og at de er av en slik karakter at de kan bidra til å underbygge de felles målene som er satt for den nye kommunen.  Behandling

  Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  Etter dette har bystyret fattet følgende vedtak:

 • Pilotprosjekt med bruk av velferdsobligasjoner for kommunene i Vestfold Hoveddokument 202KB
  Arkivsak18/5369 - Pilotprosjekt med bruk av velferdsobligasjonerBrevdato: 20.06.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 20.06.2018Ansvarlig enhet: Rådmannens stab

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tønsberg kommune søker om deltagelse i det nasjonale pilotprosjektet med bruk av velferdsobligasjoner sammen med de andre kommunene i Vestfold i perioden 2019-2021.  Behandling

  Votering:Rådmannens innstillig ble vedtatt mot 17 stemmer (13 Ap, 2 Sv, 1 Sp, 1 Uavh).

 • Forskrift og forvaltningsplan for forvaltning av bever i Tønsberg kommune Hoveddokument 237KB
  Arkivsak18/5284 - Forskrift og forvaltningsplan for forvaltning av beverBrevdato: 29.05.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 29.05.2018Ansvarlig enhet: Kommuneutvikling

  Dokumenter

   

  Vedtak

  I medhold av forskrift om forvaltning av bever (26.04.2017) §§ 2 og 3, vedtar Tønsberg kommune «Forskrift om forvaltning av bever, Tønsberg kommune, Vestfold» og forvaltningsplan for bever, med følgende tillegg:
  Ved stor endring av bestand i et område eller i kommunen har Rådmann fullmakt til å stoppe jakt i gjeldende område eller i hele kommunen.

  Forskriften og forvaltningsplanen ivaretar krav og mål i den nasjonale forskriften om bever og forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldlovens § 5.  Behandling

  Terje Olsen, Mdg, fremmet følgende tilleggsforslag:
  Følgende tekst inntas i forskriften:
  Ved stor endring av bestand i et område eller i kommunen har Rådmann fullmakt til å stoppe jakt i gjeldende område eller i hele kommunen.

  Utvalg for nærings- og samfunnsutviklings innstilling enstemmig vedtatt.Olsens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (Sp, 2 Ap)Etter dette har bystyret fattet følgende vedtak:

 • Innlemmelse av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute i Vestfoldmusene IKS Hoveddokument 259KB
  Arkivsak18/8768 - Innlemmelse av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute i Vestfoldmusene IKSBrevdato: 01.08.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 01.08.2018Ansvarlig enhet: Kultur idrett og folkehelse

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tønsberg kommune godkjenner justert forslag til Eieravtale mellom eierne av Vestfoldmuseene IKS, slik det fremkommer av vedlagte utkast til nye eieravtale, og støtter dermed innlemmelse av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute i Vestfoldmuseene IKS.  Behandling

  Steinar Solum, Sp, fremmet følgende alternative forslag:
  Tønsberg kommune godkjenner ikke justert forslag til Eieravtale mellom eierne av Vestfoldmuseene IKS, slik det fremkommer av vedlagte utkast til nye eieravtale, og støtter dermed ikke innlemmelse av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute i Vestfoldmuseene IKS.

  Solums forslag ble satt opp mot innstilling fra utvalg for kultur, idrett og fritid. Innstillingen ble vedtatt mot 6 stemmer (Sp, 2 V, 3 Frp), som stemte for Solums forslag. Etter dette har bystyret fattet følgende vedtak:

 • Permisjon fra politiske verv ut 2018 Hoveddokument 164KB
  Arkivsak18/9599 - Søknad om permisjon fra politiske vervBrevdato: 29.08.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 29.08.2018Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Mary-Ann Oshaug (Ap) fritas for sine politiske verv ut 2018.08.29.

  Nytt fast medlem til bystyret i perioden er Anne Marit Langedal. Nytt siste varamedlem til bystyret i perioden er Signar Halvor Idland.

  Som nye medlemmer/varamedlemmer for perioden velges: Medlem utvalg for oppvekst og opplæring: Mian Hamid Bashir Rizwani
  Varamedlem formannskap/ADU/havnestyret:Varamedlemslisten følges.
  Varamedlem valgkomiteen: Varamedlemslisten følges.  Behandling

  Per Martin Aamodt, Ap, foreslo:
  Som nye medlemmer/varamedlemmer for perioden velges: Medlem utvalg for oppvekst og opplæring: Mian Hamid Bashir Rizwani Varamedlem formannskap/ADU/havnestyret: Varamedlemslisten følges. Varamedlem valgkomiteen: Varamedlemslisten følges.

  Rådmannens innstilling med Aamodt forslag enstemmig vedtatt:
  Etter dette har bystyret fattet slikt vedtak:

 • Søknad om permisjon fra politiske verv ut 2018 Hoveddokument 165KB
  Arkivsak18/9813 - Søknad om permisjon fra politiske verv ut 2018Brevdato: 05.09.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 05.09.2018Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Suzy Christina Haugan (V) innvilges fritak fra politiske verv ut 2018.

  Nytt fast medlem i bystyre, blir i perioden Britt Lillian Fevang.
  Som nytt siste varamedlem i perioden, blir Ola Småkasin.

  For perioden velges følgende nye medlemmer/varamedlemmer:
  Nytt medlem til ADU/formannskap/havnestyret: Josef Kleven
  Nytt medlem til valgkomiteen: Josef Kleven, med Britt Lillian Fevang som vara
  Nytt varamedlem til UBA: Martin Hay
  Nytt medlem til PSU/fellesnemnda: Britt Lillian Fevang, med Josef Kleven som vara  Behandling

  Josef Kleven, V, foreslo:
  For perioden velges følgende nye medlemmer/varamedlemmer: Nytt medlem til ADU/formannskap/havnestyret: Josef Kleven Nytt medlem til valgkomiteen: Josef Kleven, med Britt Lillian Fevang som vara Nytt varamedlem til UBA: Martin Hay Nytt medlem til PSU/fellesnemnda: Britt Lillian Fevang, med Josef Kleven som vara

  Rådmannens innstilling med Klevens forslag enstemmig vedtatt.
  Etter dette har bystyret fattet slikt vedtak:

 • Møteplan 2019 - politiske møter Hoveddokument 344KB
  Arkivsak16/9138 - Møteplan 2017, 2018, 2019 - politiske møterBrevdato: 10.08.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 10.08.2018Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteplanen for politiske møter 2019 vedtas, med følgende endring: Bystyrets møte 11. september 2019 flyttes til onsdag 18. september 2019.

  Møteplanen må koordineres slik at saker til fellesnemnda kan behandles på ordinære gruppemøter.  Behandling

  Josef Kleven, V, fremmet følgende forslag:
  Bystyrets ordinære møte i desember 2019 legges til dagtid.

  Rune Sørdalen, H, fremmet følgende forslag til nytt punkt:
  Møteplanen må koordineres slik at saker til fellesnemnda kan behandles på ordinære gruppemøter.

  Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
  Klevens forslag fikk 3 stemmer (2 V, Uavh) og falt således.
  Sørdalens forslag ble enstemmig vedtatt.

  Etter dette fattet bystyret følgende vedtak:

 • Ungdomsrådet - årsmelding 2017 Hoveddokument 204KB
  Arkivsak18/7094 - Ungdomsrådet - årsmelding 2017Brevdato: 11.06.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 11.06.2018Ansvarlig enhet: Kultur idrett og folkehelse

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Rådmannen ber om at Ungdomsrådets 2017årsmelding tas til orientering.  Behandling

  Utvalg for oppvekst og opplærings innstilling ble enstemmig vedtatt. Etter dette har bystyret fattet følgende vedtak:

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Petter BergHøyreUtvalglederpetter.berg@tonsberg.kommune.no
Kari AsmyhrArbeiderpartietMedlemasmyh@online.no
Lisbeth JohansenArbeiderpartietMedlemljoh6@online.no
Per Martin AamodtArbeiderpartietMedlempaam@tonsberg.kommune.no
Ragnar FevangArbeiderpartietMedlemra-fe@online.no
Mian Hamid Bashir RizwaniArbeiderpartietMedlemrizwani_@hotmail.com
Anne Holm MoenArbeiderpartietMedlemanne.holm.moen@siv.no
Ketil R. TeigenArbeiderpartietMedlemketil.teigen@tonsberg.kommune.no
Øivind JacobsenArbeiderpartietMedlemoeivjaco@online.no
Gunhild RuiArbeiderpartietMedlemgunhildrui@gmail.com
Inger LexowFellesforbundets Pensjonistf., FremskrittspartietMedleminger.lexow@gmail.com
Anne-May HogsnesFremskrittspartietMedlema.m.hogsnes@gmail.com
Bent KittelsenFremskrittspartietMedlembent.kittelsen15@gmail.com
Bent MoldværFremskrittspartietMedlembent.moldvar@tonsberg.kommune.no
Henning WoldHøyreMedlemhenning.wold@sf-nett.no
Ida Helèn SakshaugHøyreMedlem0106said@vfk.no
Rune SørdalenHøyreMedlemrso@oseberg.no
Frank PedersenHøyreMedlemFrank.Pedersen@triathlon.no
Ellen Marin LianHøyreMedlemellen@balanseokonomi.no
Ole Sverre LundHøyreMedlemole.sverre.lund@gmail.com
Aksel Even HaraldsenHøyreMedlemaksel@advhb.no
Lise Lorentzen MandalHøyreMedlemmandallise1@gmail.com
Morten AsplinHøyreMedlemmorten@asplin.info
Reidar SmidsrødKristelig FolkepartiMedlemreidar@smidsrod.no
Torhild DehnæsKristelig FolkepartiMedlemtorhild.dehnes@gmail.com
Terje OlsenMiljøpartiet De GrønneMedlemterjetexas@gmail.com
Steinar SolumSenterpartietMedlemsteinarsolum@gmail.com
Anette VikenSosialistisk VenstrepartiMedlemanette.viken@gmail.com
Lene Lauritsen KjølnerUavhengigMedlemlakjoel@online.no
Josef KlevenVenstreMedlemjosefk@online.no
Berit Eivi NilsenArbeiderpartietVararepr.beri-eiv@online.no
Fatima Ammar Khadaiar Al-AmiliArbeiderpartietVararepr.fatima.al-amili@outlook.com.
Jan Olav HayArbeiderpartietVararepr.jan.olav.hay@sf-nett.no
Karl ReiteArbeiderpartietVararepr.karl.reite@sf-nett.no
Harald MadsenFremskrittspartietVararepr.hmadsen@online.no
Harald BergHøyreVararepr.haraldberg@hotmail.com
Kristian Erling SommersethSAFO, Sosialistisk Venstreparti, UavhengigVararepr.krihans5@online.no
Karin Haldisdatter Johannessen RysstSosialistisk VenstrepartiVararepr.karin.rysst@gmail.com
Britt Lillian FevangVenstreVararepr.blfevang@gmail.com
Hilde Sørdalen (Ikke møtt) Ansattes representant, ArbeiderpartietMedlemhsoerda@online.no
Mary-Ann Oshaug (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemmary-ann@isiv.no
Anne Line Broen (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemalbro@online.no
Harald Haug Andersen (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemharhaan@online.no
Marianne Kvalheim Kølner (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemmarianne.kolner@gmail.com
Ellen Eriksen (Ikke møtt) FremskrittspartietMedlemele@frp.no
Tove Kværne (Ikke møtt) HøyreMedlemtovetbg@gmail.com
Olav Sannes Vika (Ikke møtt) Sosialistisk VenstrepartiMedlemosvika@online.no
Suzy Christina S. Haugan (Ikke møtt) VenstreMedlemsuzychristina@hotmail.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS