Her får du mer informasjon om møtet i Eldrerådet den 27.08.2018, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.

Møte i Eldrerådet den 27.08.2018

Eldrerådet
27.08.2018   09:00 - 10:30
Utvalg:Eldrerådet
Dato:27.08.2018   09:00 - 10:30
Møtested:D-118 Bystyresalen
Status:Vedtak er påført møtet
Sakskart:Innkalling - Eldrerådet - 27.08.2018 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 217KB

  032/18 - 18/68803 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 22.08.2018 
  2 dokumenter
  Arkivsak18/9346 - Eldrerådet - 27.08.2018Brevdato: 22.08.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 22.08.2018Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
  Behandling

  Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

 • Kommuneplanens samfunnsdel (Plan ID 99007S), arealdel (Plan ID 0704 99008) og Byplan (Plan ID 90019) 2018-2030 . Delvis revisjon - 1. gangsbehandling. Hoveddokument 283KB
  Arkivsak15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009Brevdato: 23.05.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 29.01.2018Ansvarlig enhet: Kommuneutvikling

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Rådmannens innstilling

  Samfunnsdel:

  Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

  Arealdel og Byplan:

  Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens arealdel 2018-2030 og kommundelplan for sentrum (Byplan) 2018-2030 på høring og legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:

  1. Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» (vedlegg 13)legges til grunn for plan- og byggesaker innenfor Tønsberg kommunes boligområder.

  Arealdel:

  2. Byggeskikkveileder for bevaringsverdig bebyggelse i Tønsberg (vedlegg 14) ogområdebeskrivelser (i vedlegg 13) av både foreslåtte og eksisterende bevaringsområder legges til grunn for plan- og byggesaker i bevaringsområdene.

  3. Følgendenye/utvidedebevaringsområder som vist i plankartet (med tilhørende bestemmelser/retningslinjer):

  a) Triangelveien # 1(ny)

  b) Markveien 20-24 # 2 (ny)

  c) Solvang kolonihager # 3 (utvidelse)

  d) Markveien # 4 (utvidelse)

  e) Vidjeveien # 5 (ny)

  f) Område ved Huitfeldtsgate # 7 (utvidelse)

  g) Havebyen på Træleborg # 8 (større utvidelse)

  h) Måkeveien # 9 (ny)

  i) Husvikåsen # 10 (ny)

  4. Nåværende bevaringsområder Tangen (# 5) og Teglhagen (# 7)utgår.

  5. Følgende arealer omdisponerestil offentlig og privat tjenesteyting, jf. vedlagt plankart:

  a) Tomteareal til ny Ringshaug barneskole (med mulighet for ny flerbrukshall)på del av gbnr. 90/10 og 92/16 omdisponeres fra formålene idrettsanlegg og LNF.Det tas inn en hensynssone for friluftsliv (H 530_46) på tilgrensende skogs- og turområder.

  b) Utvidelse Træleborg (gbnr.1006/198 og 1006/251) omdisponeres fra boligformål.

  c) Tomteareal tilhørende Elihuskolen, gbnr. 154/47, 154/204 og 154/257, omdisponeres fra formålene næring og LNF.

  6. Følgende arealer anbefales lagt ut til deponiområder eller rigg- og anleggsområder:

  a) Gullerød (gbnr 72/2 og 117/1) – bestemmelsesområde massedeponi i LNF (#16)

  b) Eik v/ Olav Digres vei (gbnr 86/46) – omdisponeres fra LNFtil andre typer bebyggelse og anlegg (kommunalt rigg- og anleggsområde)

  c) Ulvikaveien v/ Tolvsrød barnehage (gbnr 141/188)– omdisponeres fra offentlig eller privat tjenesteyting til andre typer bebyggelse og anlegg (kommunalt rigg- og anleggsområde)

  d) Sandeveien på Olsrød(gbnr 149/174)– bestemmelsesområde som tillater midlertidig kommunalt rigg- og anleggsområde (#17)

  7. Hensynssone kulturmiljø Slagendalen og Jarlsberg anbefales videreført som i gjeldende arealdel.

  8. Følgende justeringer i båndleggingssoner for som følge av infrastruktur til vei og jernbane:

  a) erstatte båndlegging til ny jernbane nord for Tønsberg med vedtatt reguleringsplan

  b) de to båndleggingssonene Korten og Smørberg justeres i henhold til høringsutkast for kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse.

  9. Utvidelse av næringsområdet D22 Ødegården med 115 daa som vist i plankart, jf. tilleggsvedtak (BY- 145/17) om å utrede mulighetene for å etablere datalagring på Tveiten eller Ødegården.

  10. Endringer i arealdelens bestemmelseriht. vedlegg 4.

  11. Mindre endringer og justeringer i arealdelens plankart som vist i plankart (vedlegg 3) og beskrevet i saken.

  12. Følgende oppheving av planer:

  a) Kommunedelplan for Husøy oppheves, og erstattes av kommuneplan.

  b) Kommunedelplan på Kilen oppheves, og erstattes av områdeplan og kommuneplan

  Byplan:

  13. Følgende av tomtealternativer foreslås til ny svømmehall:

  a) Område nord for dagens svømmehall (gbnr 1002/11) omdisponeres fra grønnstruktur og kombinert bebyggelse og anlegg til offentlig eller privat tjenesteyting (#29)

  b) Stensarmen (alt.2), nær Kanalbrua (del av gbnr 1005/7, 1005/32,1005/10 og 1005/6) (#30)

  c) Kaldnes Vest (del av gbnr 1003/301 og 1003/79) (#32)

  De tomtealternativene som ikke blir valgt, tas ut av Byplannår plassering av svømmehall er avgjort, og formålene med tilhørende bestemmelser tilbakeføres i Byplan 2014-2026 (datert 03.02.2016).

  14. Følgende arealer anbefales lagt ut til midlertidig rigg- og anleggsområde:

  a) Stensarmen (del av gbnr. 1005/6) bestemmelsesområde som tillater midlertidig kommunalt rigg- og anleggsområde (# 31)

  15. Endring i avgrensing av bestemmelsesområde for «sårbare sentrumskvartaler» #26. Det tas inn et tillegg i tilhørende bestemmelse om at hjørnebygget i Storgata 49 skal bevares, men at sidebygningen kan erstattes med nybygg på gitte vilkår.

  16. Endringer i Byplanens bestemmelser iht. vedlegg 6.

  17. Mindre endringer og justeringer i Byplanens plankart som vist i plankart (vedlegg 5) og beskrevet i saken.

  Følgende tillegg tas inn under ”TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES” side 5 og HELSE OG OMSORG

  side 11 og 12:

  Side 5 TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES:

  Nytt kulepunkt nr 4:

  • fordi vi tar vare på de av våre eldre som trenger omsorg og pleie

  Side 11 HELSE OG OMSORG

  Nytt avsnitt:

  Når helsa skranter

  Et viktig forebyggende tiltak er at de eldre skal føle seg trygge på å få hjelp når helsen svikter. Dette betyr at hjemmetjenestene, hjemmesykepleie og hjemmehjelp, kan stille opp når behovet melder seg. Like viktig er det at kommunen har tilstrekkelig antall heldøgns bemannede omsorgsplasser med høy kvalitet der bl.a. måltidet har en viktig plass. Det er viktig at den til enhver tid vedtatte dekningsgrad oppfylles. Dette betyr at det må planlegges og bygges nye omsorgsplasser i henhold til befolkningsutviklingen.

  Ny setning etter den siste setningen under avsnittet ”Potensialet som ligger i frivillighet”:

  Her spiller blant andre Frivilligsentralen en viktig rolle.

  Side 12 HELSE OG OMSORG

  Nye kulepunkt etter kulepunkt nr 1 under H 3:

  • Å til enhver tid ha heldøgns bemannede omsorgsplasser i henhold til vedtatt dekningsgrad.

  • Å ha en godt utbygget hjemmetjeneste.

  Nytt kulepukt etter kulepunkt nr 1 under H 5:

  • Å gi Frivilligsentralen en økonomi som gjør at oppgavene kan utføres. Dette gjelder for eksempel drift av ”handlebussen”.  Behandling

  Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgende endringer:

  Forslag fra Arild Alfredsen, AP

  Følgende tillegg tas inn under ”TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES side 5 og HELSE OG OMSORG

  side 11 og 12:

  Side 5 NSBERG DER FREMTIDEN SKAPES:

  Nytt kulepunkt nr 4:

  • fordi vi tar vare på de av våre eldre som trenger omsorg og pleie

  Side 11 HELSE OG OMSORG

  Nytt avsnitt:

  r helsa skranter

  Et viktig forebyggende tiltak er at de eldre skal føle seg trygge på å få hjelp når helsen svikter. Dette betyr at hjemmetjenestene, hjemmesykepleie og hjemmehjelp, kan stille opp når behovet melder seg. Like viktig er det at kommunen har tilstrekkelig antall heldøgns bemannede omsorgsplasser med høy kvalitet der bl.a. måltidet har en viktig plass. Det er viktig at den til enhver tid vedtatte dekningsgrad oppfylles. Dette betyr at det må planlegges og bygges nye omsorgsplasser i henhold til befolkningsutviklingen.

  Ny setning etter den siste setningen under avsnittet ”Potensialet som ligger i frivillighet”:

  Her spiller blant andre Frivilligsentralen en viktig rolle.

  Side 12 HELSE OG OMSORG

  Nye kulepunkt etter kulepunkt nr 1 under H 3:

  • Å til enhver tid ha heldøgns bemannede omsorgsplasser i henhold til vedtatt dekningsgrad.

  • Å ha en godt utbygget hjemmetjeneste.

  Nytt kulepukt etter kulepunkt nr 1 under H 5:

  • Å gi Frivilligsentralen en økonomi som gjør at oppgavene kan utføres. Dette gjelder for eksempel drift av ”handlebussen”.

  Etter dette fattet Eldrerådet følgende vedtak:

 • Møteplan 2019 - politiske møter Hoveddokument 217KB
  Arkivsak16/9138 - Møteplan 2017, 2018, 2019 - politiske møterBrevdato: 10.08.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 10.08.2018Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Behandling

  Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

  Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

  Møteplanen for politiske møter 2019 vedtas.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Håkon MoeTønsberg PensjonistforeningUtvalglederhaakom2@online.no
Inger AaslandLaget for off. pensjonisterNestlederiaasl@broadpark.no
Olaf Franck MathiassenArbeiderpartiet, FFOMedlemolaf.mathiassen@gmail.com
Arild AlfredsenArbeiderpartietMedlemarild.alfredsen@online.no
Eva DahlenBarkåker/Jareteigen pensj.Medlemeva.dahlen@gmail.com
Inger LexowFellesforbundets Pensjonistf., FremskrittspartietMedleminger.lexow@gmail.com
Knut Fredrik ØstbyeSøndre Slagen Pensj.Medlemknut@foynland.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS